10. Xuất dữ liệu về Excel
Để xuất dữ liệu đơn hàng về Excel bạn cần truy cập vào:
Form Dữ Liệu -> Thao tác -> Chọn Xuất tất cả hoặc Xuất theo ngày -> Download
Copy link