Vietnamese
11. Sử dụng Webcake làm webform Botcake

1.Tạo liên kết

Tích hợp -> Botcake -> Kết nối Botcake.io -> Chọn page

2.Kết nối Landing Page với trang Facebook trong Botcake

Truy cập: Dashboard -> Chi tiết trang -> Kết nối -> Kết nối Botcake -> Chọn cấu hình có sẵn
Kết nối Landing Page và trang Facebook

3. Xuất bản trang Landing Page sẽ được webform trong Botcake

Sau khi xuất bản trang ở Webcake -> truy câp Botcake -> Cấu hình -> Cấu hình ứng dụng -> Webform
Webform trong Botcake
Webform

4. Sử dụng Webform ở Botcake

4.1 Tạo thông báo sau khi khách submit thành công ở Webform
Ngoài ra
Có thể sử dụng thêm cấu trúc: {{total_price}} để gửi thông tin về giá trị đơn hàng về Botcake
Xin chào {{ full_name }},
Thông tin xác nhận từ website:
Họ và tên: {{ full_name }}
Số điện thoại: {{ phone_number }}
Địa chỉ: {{ address }}
Sản phẩm: {{ items }}
Tổng tiền: {{total_price}}
Người dùng có thể tạo và chỉnh sửa thông tin mua hàng gửi về Botcake
4.2 Gắn webform vào nút hoặc hành động trong bot
Quy trình: Khách dùng Botcake -> Bấm nút mở webform -> Đặt đơn -> Botcake sẽ thông báo sau khi khách đặt thành công đơn hàng
Luồng tin nhắn —> Chỉnh sửa —> Thêm nút —> Mở webform trên Messenger --> Chọn webform đã tạo trước đó
Copy link
Outline
1.Tạo liên kết
2.Kết nối Landing Page với trang Facebook trong Botcake
3. Xuất bản trang Landing Page sẽ được webform trong Botcake
4. Sử dụng Webform ở Botcake