1. Tổ chức và thành viên

1. Tạo tổ chức

Tại Dashboard -> Tạo tổ chức (góc trái màn hình) -> Đặt tên tổ chức -> Lưu

2. Thêm thành viên

2.1 Mời thành viên vào tổ chức

Mời thành viên vào tổ chức: Tổ chức -> Các thành viên -> Thêm thành viên
Lưu ý: Thành viên cần đăng ký và tạo tài khoản ở Webcake trước khi được mời vào tổ chức.

2.2 Chấp nhận lời mời vào tổ chức

  • Nếu thành viên chưa tạo tài khoản thì sẽ có email thông báo gửi về email của thành viên đó
  • Nếu thành viên đã có tài khoản Webcake, thông báo sẽ hiển thị ở Webcake

3. Phân quyền thành viên

4 quyền trong tổ chức:
  • Owner: Quản lý tất cả các trang và thành viên trong tổ chức
  • Super admin: Có đầy đủ quyền như Owner của tổ chức
  • Admin: Quản lý tất cả các trang trong tổ chức
  • Member: Quản lý và chỉnh sửa các trang của mình và các trang được phân quyền
Copy link
Outline
1. Tạo tổ chức
2. Thêm thành viên
3. Phân quyền thành viên